Вход / Регистрация

Вход за клиенти
Платен (Pro)

само за 24.90лв.!

АСТЕРИКС ЕЛЕКТРОНИК

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

по процедура за избор на изпълнител с публична покана за доставка на оборудване по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1277-C01

 

 1. Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да определят начина, по който ще се извърши оценката и класирането на офертите и ще се определи изпълнителя по настоящата процедура.
 2. Ще бъдат оценявани оферти, които отговарят на поставените в публичната покана изисквания и предлагащи условия, по-добри от поставените минимални изисквания.
 3. Само кандидати, чиито оферти са за оборудване, отговарящо на техническата спецификация или предлагат такова с по-добри показатели, се допускат за по-нататъшна оценка.
 4. Комплексната оценка (КО) на офертата за всяка Обособена позиция се определя като сбор от оценките по отделните показатели: КО = П1 + П2 + П3
 5. За всяка от обособените позиции се изчислява отделна комплексна оценка по съответната методика за оценка, на базата на която офертата се класира.
 6. Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО за съответната Обособена позиция се класира на първо място.
 7. При еднаква комплексна оценка за изпълнители се избира участникът с по-висока оценка по параметър  П1 – Предложена цена / икономически най- изгодна оферта. В случай, че и след това имам кандидати с равни комплексни оценки, то за изпълнител се избира кандидата, с по –висока оценка по показател П 2.
 8. Оценката на офертите ще се извърши по критерий „Оптимално съотношение цена-качество”  на база посочените по-долу показатели. 
 9. ОТНОСНО ПОКАЗАТЕЛ - Условия на гаранционно обслужване - П 3:

Участниците следва да оферират гаранционния срок в месеци. Взема се предвид оферирания срок на гаранцията в месеци - минимум 12 месеца, максимум 60 месеца гаранционен срок на оферираното оборудване. Предложения, които не отговарят на минималните и максимални стойности ще бъдат отстранявани.

 

      Моля, всички оференти да имат предвид, че съгласно чл. 8, ал.1 от ПМС 160/2016г.  бенефициентът АСТЕРИКС ЕЛЕКТРОНИК ООД може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

При съмнение за недобросъвестно оферирани условия и обстоятелства Оценителната комисия има право и може да подложи на проверка оферираните условия и обстоятелства преди да изготви оценителния протокол за класиране на кандидатите и определяне на печелившата оферта.

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО     ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИЯ № 1

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

            1. АВТОМАТИЧЕН ПРИНТЕР ЗА СПОЯВАЩА ПАСТА – 1бр.

            2. Работен софтуер с удобен и лесен графичен интерфейс за АВТОМАТИЧЕН

                ПРИНТЕР ЗА СПОЯВАЩА ПАСТА – 1бр 

 

 Таблица 1.1 - Показатели за оценка

Показател – П

(наименование)

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

Символно обозначение

( точките по показателя)

1

2

3

4

 1. Предложена цена - П 1

30 % (0,30)

100

К 1

 1. Съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики - П 2

30 % (0,30)

100

К 2

 1. Условия на гаранционно обслужване - П 3

40 % (0,40)

100

К 3

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател :

 

        Параметри по Показател П1 за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

 

            1. АВТОМАТИЧЕН ПРИНТЕР ЗА СПОЯВАЩА ПАСТА – 1бр.

            2. Работен софтуер с удобен и лесен графичен интерфейс за АВТОМАТИЧЕН

                ПРИНТЕР ЗА СПОЯВАЩА ПАСТА – 1бр  

 

Показател 1 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1

Предложена цена – П 1, с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

                                             С min

            К 1 = 100   х    -----------------, където:

                                             C n

 • „100” е максималните точки по показателя ;
 • „Cmin” е най-ниската предложена цена ;
 • „Cn ”е цената на n-я участник.

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 1 =  К 1   х   0,30, където: „0,30” е относителното тегло на показателя

 

 

Показател 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1

Съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики -   П 2с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30

 

 

Таблица 1.2  - Параметри по Показател П2 за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

            1. АВТОМАТИЧЕН ПРИНТЕР ЗА СПОЯВАЩА ПАСТА – 1бр.

            2. Работен софтуер с удобен и лесен графичен интерфейс за АВТОМАТИЧЕН

                ПРИНТЕР ЗА СПОЯВАЩА ПАСТА – 1бр  

 

 

 

 

Показател П 2

 Съответствие с допълнителните технически и

функционални характеристики

Параметри

Брой точки

2/

 

1

 

Възможност на програмируемата система за 2D инспекция да открива къси съединения.

наличен

10

неналичен

0

 

2

Лазерен показалец за позициите на подпорните щифтове.

 

наличен

40

неналичен

0

 

3

Възможност за калибриране в рамките на 10 мин., без необходимост от каквито и да е  инструменти.

наличен

40

неналичен

0

 

4

 Възможност за проверка количеството паста върху металния шаблон.

наличен

10

неналичен

0

Максимално възможни точки по показател  „Степен на съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики” K2

K2max=100

 

            Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по отношение на Съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики.   

 

 

Точките по показателя П2 на n-я участник се получават по следната формула:

 

П 2 K2    х   0,30, където:

 

 • „0,30” е относителното тегло на показателя.

       K е брои точки от сумата на допълнителните технически и функционални характеристики

 

 

 

Показател 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1

Условия на гаранционно обслужване - П 3, с максимален брой точки 100 и относително тегло - 0,40.

 

Таблица 1.3  -  Параметри по Показател П3 за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

            1. АВТОМАТИЧЕН ПРИНТЕР ЗА СПОЯВАЩА ПАСТА – 1бр.

            2. Работен софтуер с удобен и лесен графичен интерфейс за АВТОМАТИЧЕН

                ПРИНТЕР ЗА СПОЯВАЩА ПАСТА – 1бр                                                         

Показател П 3

Условия на гаранционно обслужване

Обозначение

Параметри

Брой точки
3/

Гаранционен срок

брой месеци - цяло число, равно или по-голямо от 12 и по-малко или равно на 60

G1

Оферта с най-голям гаранционен срок (G1 max)

50

Предложение на n-тия участник (G1 n)

G1=50х(G 1 n/ G 1 max)

Време за реакция при аварии и повреди за периода на гаранционното  обслужване, включващо посещение на място от сервизен екип и установяване на повредата.
час - цяло, бройно число, по голямо или равно на 2 и по-малко или равно на 24

G2

Оферта с най-малко време за реакция

(G2 min)

50

Предложение на n-тия участник (G2 n)

G2=50х(G2 min/ G2 n)

Максимално възможни точки по показател Условия на гаранционно обслужване – K 3 = G 1 + G 2

K 3 max = 100

 

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по отношение на Условията на гаранционно обслужване. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 3.

Общият брой точки от всички параметри по този показател е:

К 3 = G 1 + G 2

Точките по третия показател на n - я участник се получават по следната формула:

П3 = К 3 х 0,4, където 0,40 е относителното тегло на показателя.

 

Комплексната (финална) оценка /КО/ на всеки участник за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

            1. АВТОМАТИЧЕН ПРИНТЕР ЗА СПОЯВАЩА ПАСТА – 1бр.

            2. Работен софтуер с удобен и лесен графичен интерфейс за АВТОМАТИЧЕН

                ПРИНТЕР ЗА СПОЯВАЩА ПАСТА – 1бр  

се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:    КО = П 1 + П 2 + П 3   Офертата получила най-висока комплексна оценка за , ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 се класира на първо място.

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО     ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИЯ № 2

      ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.

            1. МАШИНА ЗА СЕЛЕКТИВНО СПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ – 1бр

            2. Пакет софтуер за съставяне на програми, програмиране и управление на 

                МАШИНА ЗА СЕЛЕКТИВНО СПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ – 1бр.

 

 

Таблица 2.1. - Показатели за оценка

Показател – П

(наименование)

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

Символно обозначение

( точките по показателя)

1

2

3

4

 1. Предложена цена - П 1

30 % (0,30)

100

К 1

 1. Съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики - П 2

30 % (0,30)

100

К 2

 1. Условия на гаранционно обслужване - П 3

40 % (0,40)

100

К 3

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател :

Параметри по Показател П1 за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

 

Показател 1 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2

Предложена цена – П 1, с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

                                             С min

            К 1 = 100   х    -----------------, където:

                                             C n

 • „100” е максималните точки по показателя ;
 • „Cmin” е най-ниската предложена цена ;
 • „Cn ”е цената на n-я участник.

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 1 =  К 1   х   0,30, където: „0,30” е относителното тегло на показателя

 

 

 

 

 

 

 

Показател 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2

Съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики -   П 2с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30

 

 

Таблица 2.2  - Параметри по Показател П2 за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.

            1. МАШИНА ЗА СЕЛЕКТИВНО СПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ – 1бр

            2. Пакет софтуер за съставяне на програми, програмиране и управление на 

                МАШИНА ЗА СЕЛЕКТИВНО СПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ – 1б

 

 

 

 

Показател П 2

 Съответствие с допълнителните технически и

функционални характеристики

Параметри

Брой точки

2/

 

1

 

 

Възможност да работи с 1.5 мм дюза.

наличен

20

неналичен

0

 

2

Наличие на система за бързо подаване на платките с въртящ механизъм.

наличен

30

неналичен

0

 

3

Подаване на припоя чрез помпа, задвижвана от електромотор.

наличен

30

неналичен

0

 

4

Наличие на софтуер за офлайн програмиране.

 

наличен

10

неналичен

0

 

5

 

Наличие на датчици за ниво на вълната, за нивото на припоя, за ниво на флюса, за наличие на флюс в дюзата.

наличен

10

неналичен

0

Максимално възможни точки по показател  „Степен на съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики” K2

K2 max=100

 

 

            Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по отношение на Съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики.   

Точките по показателя П2 на n-я участник се получават по следната формула:

 

П 2 K2    х   0,30, където:

 

 • „0,30” е относителното тегло на показателя.

        K е брои точки от сумата на допълнителните технически и функционални характеристики

Показател 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2

Условия на гаранционно обслужване - П 3, с максимален брой точки 100 и относително тегло - 0,40.

 

Таблица 2.3  - Параметри по Показател П3 за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2.

            1. МАШИНА ЗА СЕЛЕКТИВНО СПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ – 1бр

            2. Пакет софтуер за съставяне на програми, програмиране и управление на 

                МАШИНА ЗА СЕЛЕКТИВНО СПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ – 1б                  

Показател П 3

Условия на гаранционно обслужване

Обозначение

Параметри

Брой точки
3/

Гаранционен срок

брой месеци - цяло число, равно или по-голямо от 12  и по-малко или равно на 60

G1

Оферта с най-голям гаранционен срок (G1 max)

50

Предложение на n-тия участник (G1 n)

50х(G 1 n/ G 1 max)

Време за реакция при аварии и повреди за периода на гаранционното  обслужване, включващо посещение на място от сервизен екип и установяване на повредата.
час - цяло, бройно число, по голямо или равно на 2 и по-малко или равно на 24

G2

Оферта с най-малко време за реакция

(G2 min)

50

Предложение на n-тия участник (G2 n)

50х(G2 min/ G2 n)

Максимално възможни точки по показател Условия на гаранционно обслужване – K 3 = G 1 + G 2

K 3 max = 100

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по отношение на Условията на гаранционно обслужване. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 3.

Общият брой точки от всички параметри по този показател е:

К 3 = G 1 + G 2

Точките по третия показател на n - я участник се получават по следната формула:

П3 = К 3 х 0,4, където 0,40 е относителното тегло на показателя.

 

Комплексната (финална) оценка /КО/ на всеки участник за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

            1. МАШИНА ЗА СЕЛЕКТИВНО СПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ – 1бр

            2. Пакет софтуер за съставяне на програми, програмиране и управление на 

                МАШИНА ЗА СЕЛЕКТИВНО СПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ – 1б

се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

КО = П 1 + П 2 + П 3 Офертата получила най-висока комплексна оценка за , ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 се класира на първо място.     

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО     ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИЯ № 3

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.

            1. ВЪЗДУШЕН ВИНТОВ КОМПРЕСОР С ЧЕСТОТНО УПРАВЛЕНИЕ – 1бр

            2. ХЛАДИЛЕН ИЗСУШИТЕЛ ЗА КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ – 1бр.

            3. АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЗОТ – 1бр

Таблица 1 - Показатели за оценка

Показател – П

(наименование)

Относително тегло

Максимално възможен брой точки

Символно обозначение

( точките по показателя)

1

2

3

4

 1. Предложена цена - П 1

30 % (0,30)

100

          С

 1. Съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики - П 2

60 % (0,60)

100

К 2

 1. Условия на гаранционно обслужване - П 3

10 % (0,10)

100

К 3

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател :

Параметри по Показател П1 за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. 

            1. ВЪЗДУШЕН ВИНТОВ КОМПРЕСОР С ЧЕСТОТНО УПРАВЛЕНИЕ – 1бр

            2. ХЛАДИЛЕН ИЗСУШИТЕЛ ЗА КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ – 1бр

            3. АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЗОТ- 1бр.

Показател 1 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 3

Предложена цена – П 1, с максимален общ брой точки 100 с относително тегло в комплексната оценка – 0,30.

 

 

 

 

Показател П 1

Предложена цена

Параметър

ЦЕНА

ТОЧКИ за ВСЯКА ОТ ТРИТЕ ПОЗИЦИИ

 

1

 

 

ВЪЗДУШЕН ВИНТОВ КОМПРЕСОР  С ЧЕСТОТНО УПРАВЛЕНИЕ

„Lmin” е най-ниската предложена цена

„Ln ”е цената на n-я участник

„100” е максималните точки по показателя

Х1=100*Lmin / Ln

 

2

 

ХЛАДИЛЕН ИЗСУШИТЕЛ ЗА КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ

„Mmin” е най-ниската предложена цена

„Mn ”е цената на n-я участник

„100” е максималните точки по показателя

  Х2=100*Mmin / Mn

 

3

 

АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЗОТ

„Nmin” е най-ниската предложена цена

„Nn ”е цената на n-я участник

„100” е максималните точки по показателя

Х3=100*Nmin / Nn

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3   –    С= (Х1+ Х2+ Х3) / 3 с максимален възможен брой точки  100

С= (Х1+ Х2+ Х3) / 3

 

Сmax = 100

 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска  цена:     сбор от трите позиции  С= (Х1+ Х2+ Х3) /3   за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.

 

 

     Където:

            1. ВЪЗДУШЕН ВИНТОВ КОМПРЕСОР С ЧЕСТОТНО УПРАВЛЕНИЕ – Х1=100*Lmin / Ln

                        „Lmin” е най-ниската предложена цена

                        „Ln ”е цената на n-я участник

                        „100” е максималните точки по показателя

            2. ХЛАДИЛЕН ИЗСУШИТЕЛ ЗА КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ – Х2=100*Mmin / Mn

                        „Mmin” е най-ниската предложена цена

                        „Mn ”е цената на n-я участник

                        „100” е максималните точки по показателя

             3. АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЗОТ – Х3=100*Nmin / Nn

                        „Nmin” е най-ниската предложена цена

                        „Nn ”е цената на n-я участник

                        „100” е максималните точки по показателя

Кандидата  с максимален брой точки  С   се класира на първо место.

 

 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 1 C   х   0,30,  където: „0,30” е относителното тегло на показателя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 2  ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 3

Съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики - П 2с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,60

 

 

Таблица 3.2.1  - Параметри по Показател П2   за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.

            1. ВЪЗДУШЕН ВИНТОВ КОМПРЕСОР С ЧЕСТОТНО УПРАВЛЕНИЕ – 1бр

 

 

 

 

Показател П 2

 Съответствие с допълнителните технически и

функционални характеристики

Параметри

Брой точки

2/

 

1

 

Клас на енергийна ефективност на електромотор-инвертор EN 50598 IES2 или еквивалентно.

наличен

20

неналичен

0

 

2

Клас на енергийна ефективност на електродвигател IE5 или еквивалентно.

наличен

20

неналичен

0

 

3

Специфичен разход на енергия  при налягане 7 bar и капацитет FAD 2,20 m3/min ≤ 398 J/l

наличен

20

неналичен

0

 

4

Електродвигател с постоянен магнит и маслено охлаждане

наличен

20

неналичен

0

 

5

 

Клас на защита на елктромотора и винтовата двойка IP66 или еквивалентно.

наличен

10

неналичен

0

 

6

Ниво на шум ≤64 dB (A)

наличен

5

неналичен

0

 

7

Задвижване на винтовата двойка – директно

наличен

5

неналичен

0

Максимално възможни точки по показател  „Степен на съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики” K21

K21 max =  100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2.2  -  Параметри по Показател П2   за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.

            2. ХЛАДИЛЕН ИЗСУШИТЕЛ ЗА КОМПРЕСИРАН ВЪЗДУХ – 1бр

 

 

 

 

 

 

Показател П 2

 Съответствие с допълнителните технически и

функционални характеристики

Параметри

Брой точки

2/

 

1

 

Постоянна точка на оросяване +3 0C при 300C околна температура

 

наличен

25

неналичен

0

 

2

Дигитален дисплей за отчитане на цифровата стойност на точката на оросяване

 

наличен

20

неналичен

0

 

3

Вграден автоматичен кондензоотделите по ниво без загуби на компресиран въздух

 

наличен

20

неналичен

0

 

4

Пад на налягане след изсушителя ≤ 0,18 bar

наличен

20

неналичен

0

 

5

 

Капацитет (FAD) при налягане 7,0 bar и 300C околна температура3,60 m3/min

наличен

10

неналичен

0

 

6

Фреон тип R404A

наличен

5

неналичен

0

Максимално възможни точки по показател  „Степен на съответствие с допълнителните технически и функционални характеристики” --  K22

K22 max =100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2.3 - Параметри по Показател П2   за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.

            3. АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЗОТ – 1бр

 

 

 

 

Показател П 2

 Съответствие с допълнителните технически и

функционални характеристики

Параметри

Брой точки

2/

 

1

 

Капацитет азот 5,0 m3/h с чистота 99,99% при околна температура 250C с минимално необходим количество компресиран въздух от 27 Nm3/h, air ratio ≤ 5,4

наличен

30

неналичен

0

 

2

Рабта при входящ компресиран въздух с точка на оросяване = +30C

наличен

30

неналичен

0

 

3

Работа с допустимо съдържание на масло във входящият компресирания въздух ≤0,01 mg/m3

наличен

20

неналичен

0

 

4

Широк обхват на налягане от 5,5 до 13 bar.

наличен

10

неналичен

0


Публикувал: АСТЕРИКС ЕЛЕКТРОНИК ООД