Вход / Регистрация

Вход за клиенти
Платен (Pro)

само за 24.90лв.!

АСТЕРИКС ЕЛЕКТРОНИК

 

 

 ДОГОВОР

BG16RFOP002-2.040-1277-C01/Su1

ДОСТАВКА НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ  

 

Днес .................2020г. в гр. ПЛОВДИВ между АСТЕРИКС ЕЛЕКТРОНИК ООД, гр.ПЛОВДИВ, бул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ №109, ЕИК 115572015, представлявано от Управителя Стоян Георгиев Алексиев, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ......................................................, ЕИК ................................, представлявано от  ……………………..........................................................., наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ , се сключи настоящият договор за следното :

 

Чл. 1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

1.1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да  достави, монтира и пусне в

експлоатация дълготрайни материални и нематериални активи - ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНE: съгласно описаното в Офертата - неразделна част от договора. Оборудването трябва да отговаря като вид, количество, качество, технически и функционални характеристики на описаното в офертата с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е участвал в процедурата за избор, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.2 Изпълнителят се задължава да достави и предаде оборудването на Възложителя на адрес:  ПЛОВДИВ 4004 бул.КУКЛЕНСКО ШОСЕ №23,  АСТЕРИКС ЕЛЕКТРОНИК ООД

с технически и функционални характеристики съгласно техническата офетра, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е участвал в процедурата за избор, проведена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

Чл. 2.СРОК НА ДОГОВОРА

 

2.1. Срокът за изпълнение на договора е .... / .................../ дни  от датата на подписване на настоящия договор

Чл. 3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

3.1. За цялостното осъществяване на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума в размер на .................. лева, с думи: /……………………………………...................................................................................................................../, съгласно своята оферта, техническо и ценово предложение / Образец – представляващи неразделна част от настоящия договор (Приложение 2)

 

3.2. Договорената сума по т. 3.1 плюс полагащия се ДДС се изплаща  по следната схема:

 

a  Авансово плащане в размер на 10% - при сключване на договора, платимо в 14   

       дневен срок при изпълнени следните условия:

             - подписване на Договор

             - издаване на фактура от изпълнителя

a  Междинно плащане в размер на 80% - до 14 дни от получаване на писменно  

       уведомление за готовност за експедиция на машината от производителя  и съставяне на

       съответните документи за това:

             - издаване на фактура от изпълнителя;

Окончателно плащане 10% - до 14  дни след пускане в действие при следните условия:

               - издаване на фактура от изпълнителя

               - подписване на финален приемо-предавателен протокол по образец.

Заплащането ще се извърши в български лева, по банков път. Преизчисляването от Евро в лева ще се извършва при фиксиран курс на БНБ  1ЕВРО=1.95583лв.

 

3.3. Всички плащания по този договор се извършват по банков път срещу издадени данъчни фактури по обособени позиций.

Банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………………

Адрес на банката …………………………..

SWIFT / BIC Code ………………..

IBAN: ……………………………..

 

Чл. 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

4.1. Да осигури всички необходими технически условия и средства за монтажа на активите на неговата територия, не по късно от 5 дни след доставката.

 

4.2. Да извърши плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с чл. 3 на договора.

 

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения, в следните случаи:

a) неоснователно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията си по договора и/или приложенията към него и ако последният продължава да не ги изпълнява в срок от 5 работни дни след изпращането на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

б)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения, в случай на нередност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подозрение в измама, съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности.

     В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следствие неизпълнение на предмета му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да върне получения аванс в срок до 14 (четеринадесет) дни от датата, на която бъде писмено уведомен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 

Чл. 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

5.1. Да получи сумата  по договора по условията на чл. 3.

 

5.2. Да изпълни предмета на договор в срока по чл. 2.

 

5.3. Да изпълни договора с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор.

 

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица от него, освен в случаите на нанесени вреди на негова територия по негова вина. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди, освен в случаите на нанесени вреди на негова територия по негова вина.

 

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като последица от него, освен в случаите на нанесени вреди на територия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негова вина.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице, освен в случаите на нанесени вреди на територия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негова вина.

 

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва изискванията:

а) да не се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  докато заема съответната длъжност и една година след напускането й;

б) да няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” докато заема съответната злъжност и една година след напускането й;

 

5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва изискванията за:

а)    Запазване поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от три години след приключването на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.

б)   Е длъжен да съхранява всички счетоводни и други документи свързани с изпълнението на настоящия договор за период не по малко от три  години считано от 31.12 на годината на предаването на ЕК на годишните счетоводни отчети, в които са вкл. разходите по проекта в съответствие с чл. 140, пар. 1 Регл. (ЕС) 1303/2013г

в)    Защита на личните данни съобразно разпоредбите Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент. и приложимото национално законодателство.

г)    Задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон1, както и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно в писмен вид относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите по договора на което и да е лице е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес, съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046, както и по смисъла на Законa за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да упоменава финансовия принос, предоставен на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  на българската икономика” в каквито и да са документи и при всякакви контакти със средствата за осведомяване, свързани с изпълнението на настоящия договор. Когато е уместно следва да бъде използвано логото на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020   Всяка публикация във връзка с настоящия договор, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет

 

5.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира правата на Управляващия орган, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори, да извършват одити, проверки и проучвания по отношение на настоящия договор.

 

5.10. Да посочи във фактурата (фактурите) и другите придружаващи услугата документи наименование, брой, единична стойност, обща стойност, предмета и номера на Договора за доставка, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и наименованието на процедурата и на оперативната програма, както следва:

ДБФП „Повишаване на производствения капацитет в АСТЕРИКС ЕЛЕКТРОНИК ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване BG16RFOP002-2.040-1277-C01„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.“

 

5.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения, в следните случаи:

a) неоснователно неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на някое от задълженията си по договора и/или приложенията към него и ако последният продължава да не ги изпълнява в срок от 5 работни дни след изпращането на писмено уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 

 

Чл.6. .ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. ПРОТОКОЛИ

 

6.1. Всяка доставка се извършва до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адреса, посочен в т.1.2 и се документира чрез подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.

6.2. Всички рискове по доставката, погиване или кражба са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до предварителното приемане в местоназначението им. От този момент нататък тези рискове са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.3. Изпълнението на предмета на договора се приема с подписан от двете странифинален протокол, което е основание за окончателно плащане.

6.4. До получаване на окончателното плащане, активите остават собсвеност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

6.1. Изпълнението на предмета на договора се приема с подписан от двете страни протокол, което е основание за окончателно плащане.

 

Чл.7.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

 

7.1. При неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на сроковете, залегнали в този договор , за всеки просрочен ден той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лихва в размер на 0,05 % на ден върху цената по този договор , но не повече от 5% от цената по договора.

 

7.2. При забавяне на плащанията по този договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 0,05 % неустойка на ден върху забавеното плащане , но не повече от 5 % от цената по договора.

 

Чл.8. НЕПРЕДВИДИНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

8.1.  Страните по настоящия договор не отговарят една спрямо друга, за неизпълнение или некачествено изпълнение на свое задължениеq по настоящия договор и не дължат обезщетение на другата страна за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат от непредвидини обстоятелства.

 

8.2  Непредвидини обстоятелства от извънреден характер, независещо от волята на страните и възникнало след сключване на този договор, включително събития като природни бедствия, епидемия или война.

 

8.3  Докогато са в сила непредвидените  обстоятелства, изпълнението на задълженията на страната и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

 

8.4  Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в 14 (четиринадесет) дневен срок писмено да уведоми другата страна по договора за настъпването й, в какво се състои същата и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Също така и в 14 (четиринадесет) дневен срок да уведоми насрещната страна за съответното преустановяване въздействието на непредвидени обстоятелства.

При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

 

 

Чл.9. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

9.1.  Гаранционният срок на Оборудването е …………….. месеца (словом) ………………. месеца, (съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол.

9.2.  Време за реакция при аварии и повреди за периода на гаранционното  обслужване, включващо посещение на място от сервизен екип и установяване на повредата. (съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ) е........часа(словом)....................................часа.

9.3.  Действието на гаранционния срок се прекратява:

            а)  В случай на демонтаж или промяна на Оборудването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предварително разрешение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

            б)  При неправилно използване на Оборудването от персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

            в)  Повреда причинена от атмосферни влияния, природни бедствия и пожар.

 

Чл.10. ОБЩИ УСЛОВИЯ

10.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

 

10.2. Изменения и допълнения към договора могат да се правят само в писмена форма , при взаимно съгласие на двете страни, считат се за неразделна част от него и не могат да бъдат тълкувани поотделно. Същите трябва да бъдат в съответствие с чл.10 от ПМС 160/01.07.2016 г.

 

10.3. Страните се договарят , че ще решават евентуално възникнали спорове по повод този договор чрез преговори, а при непостигане на съгласие - в съответствие с ТЗ, ЗЗД и действащотобългарскозаконодателство.

 

 

10.4. Кореспонденцията свързана с настоящият договор , трябва да бъде в писмена форма, да съдържа номера на Договора и наименованието на Проекта по условията на чл.5

 

10.5. Разпоредбите на чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, чл.11.3 б), чл. 14 и във връзка с чл. 1.8   от Общите условия Приложение Ф  към договор  BG16RFOP002-2.040-1277-C01 за безвъзмездна финансова помощ се отнасят и за „страните” по настоящият договор.  Същите  представляват Приложение 1 и са неразделна част от този договор. /съгласно чл.1.7 на Общи и административни разпоредби , Приложение 1 към настоящият договор/

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  оферта, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участие в проведената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ процедура.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: приемо-предавателен протокол /Prilojenie 2.3_Priemo-predavatelen protokol za dostavki/

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: финален приемо-предаветелен протокол /Prilojenie 2.3_Priemo-predavatelen protokol za dostavki/

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стоян Георгиев Алексиев                                                                            

Управител АСТЕРИКС ЕЛЕКТРОНИК ООД              

 

/подпис и печат/                                                                                                                                                        /подпис и печат/

 

 

 

 

 


Публикувал: АСТЕРИКС ЕЛЕКТРОНИК ООД